คณอก.กิจการสวัสดิการ ทอ.
หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 

กิจกรรม สก.ทอ.
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 

หน้างบเงินเดือน
ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ. 

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหารสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEขอเชิญร่วมชมนิทรรศการงานกาชาดกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๘
กองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กำหนดจัดนิทรรศการและการออกร้าน บริเวณสนามหน้าที่ทำการ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า การจำหน่ายสลากกาชาด ทอ. ราคาฉบับละ ๑๐๐ บาท ซึ่งมีรางวัลมากมายกว่า ๑๐๐ รางวัล
@TITLEขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๕๘
การแข่งขันกีฬาภายใน ทอ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๕ มี.ค.๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีภายใน ทอ. ส่งเสริมให้ข้าราชการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในฐานะนักกีฬาของ ทอ.
@TITLEสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดการความรู้" เพื่อเสริมสร้างให้ นขต.ทอ.เป็นองค์การแห่งเรียนรู้
โดยมี พล.อ.ต.หญิง สุพิศ ประสพศิลป์ เป็นผู้บรรยาย
@TITLEให้การต้อนรับ พล.อ.ต. สุทัศน์ แสงเดชะ จก.กง.ทอ. และคณะ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน สก.ทอ.วันศุกร์ ที่ ๖ มี.ค.๕๘ พร้อมฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม สก.ทอ.๑ ในการนี้ พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ จก.สก.ทอ. ให้การต้อนรับ
@TITLEให้การต้อนรับพล.อ.ต.เสนาะ พรรณพิกุล ผอ.สบท.สปช.ทอ.และคณะ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี สก.ทอ.วันอังคาร ที่ ๓ มี.ค.๕๘ พร้อมฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม สก.ทอ.๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. จำกัด ทีประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๘
สามารถเพิ่ม หรือลดหุ้น ได้โดยแจ้งความจำนง ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ ม.ค.๕๘
@TITLEกองอาฃีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2/58)หลักสูตร 100 ชม.
เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ.ทหารกองประจำการ และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2/58)หลักสูตร 100 ชม.
@TITLEข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา
@TITLEขอให้ประชาสัมพันธ์ "ข่าว กบข."
ขอให้ประชาสัมพันธ์ "ข่าว กบข." เพื่อให้ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ที่เข้ารับราชการก่อน ๒๗ มี.ค.๔๐ และเป็นสมาชิก กบข.หากมีความประสงค์กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ แบบเดิม ต้องแจ้งความประสงค์ให้หน่วยต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๗ ถึง ๓๐ มิ.ย.๕๘
@TITLEประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองการสโมสร] ขอเชิญชวนร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ครั้งที่ ๑/๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พ.ค.๕๘, ๑๑๐๐ - ๑๔๐๐ ณ หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่)
๑๑๐๐ - เริ่มลงทะเบียนและจับสลากรางวัล ๑๑๓๐ - ผบ.ทอ.เดินทางมาถึงบริเวณงาน - บริการอาหาร (โต๊ะจีน) การแสดงดนตรี การแสดงชุดพิเศษ จับสลากรางวัล ๑๔๐๐ - ปิดงาน การจับสลากรางวัลสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ, รางวัลลงทะเบียนร่วมงานและรางวัลพิเศษ (เฉพาะสมาชิกที่อยู่ในงานเท่านั้น TV ๕๐ นิ้ว ๑ รางวัล)
@TITLE[กองการสโมสร] ขอเชิญร่วม พิธีเปิดห้องออกกำลังกาย (Fitness)
ในวันอังคารที่ ๑๒ พ.ค.๕๘ ๐๙๐๐ ณ ห้องออกกำลังกาย สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ๐๘๐๐ - บริการอาหารแก่ผู้ร่วมงาน ๐๙๐๐ - ประธานกรรมการอำนวยการ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ตัดริบบิ้นเปิดห้องออกกำลังกาย (Fitness) ๐๙๒๐ - เสร็จพิธี - การแต่งกายชุดปฏิบัติงาน
@TITLE[กองการสโมสร] ยกเลิกการจัดทัศนศึกษา สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร
สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ยกเลิกการจัดทัศนศึกษาระยะใกล้ไปเช้ากลับเย็นที่ ตลาดโรงเกลือ จว.สระแก้ว ในวันเสาร์ที่ ๔ เม.ย.๕๘ เนื่องจากมีสมาชิกและครอบครัวให้ความสนใจและจองบัตรน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทัศนศึกษาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สมส.ทอ.ฯ ยังมีรายการทัศนศึกษาอีกหลายรายการ หากสมาชิกสนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก
@TITLE[กองการร้านค้า] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการช่วยเหลือบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศ ระหว่างปิดภาคเรียน
ตามประกาศร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องรับบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด กองทัพอากาศ เข้าโครงการช่วยเหลือบุตรข้าราชการ ลูฏจ้างพนักงานราชการ กองทัพอากาศ ระหว่างปิดภาคเรียนปี ๒๕๕๘
@TITLE[กองการสโมสร] ขอเชิญสักการะพระพุทธบาท
ด้วย หลวงปู่มหาบุญดิน เจ้าอาวาสวัดป่ามหามุนี อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผช.ผบ.ทอ.อัญเชิญพระพุทธลัญชกร พระพุทธบาท ขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาสมณโคดมศรีศากยมุนี
 
ผู้บังคับบัญชาทำเนียบผู้บังคับบัญชา


การจัดซื้อจัดจ้าง
สขร.ประจำเดือน ม.ค.๕๘
สขร.ประจำเดือน ธ.ค.๕๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๗
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)
สอบราคาซื้อเครื่องหมายแสดงความสามารถในการเล่นกีฬา
สอบราคาซื้อเครื่องหมายแสดงความสามารถในการเล่นกีฬา
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานฌาปนสถานกองทัพอากาศ
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

ข่าวทหารอากาศ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็นประธานในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔/๕๘

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔/๕๘ (5/21/2015)

เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (5/21/2015)

การแข่งขันและการสัมมนา Cyber Contest and Seminar 2015

การแข่งขันและการสัมมนา Cyber Contest and Seminar 2015 (5/21/2015)

ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ตรวจเยี่ยม กรมพลาธิการทหารอากาศ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม กรมพลาธิการทหารอากาศ (5/20/2015)

ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะฯ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า กับองคมนตรี

ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะฯ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า กับองคมนตรี (5/20/2015)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>