หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กองการสโมสร-ประวัติกองการสโมสร 


กองการสโมสร
แรกเริ่มกิจการของกรมสวัสดิการทหารอากาศ ไม่มีสโมสรทหารอากาศเป็นส่วนกลางในการดำเนินกิจการซึ่งหน่วย ณ ที่ตั้งส่วนกลาง(ดอนเมือง)ได้อาศัยสโมสร ทอ.ดำเนินการส่งเสริมข้าราชการ ทอ.ในด้านการกีฬา การบันเทิงและมีกิจการค้าของสโมสรต่อมากิจการสโมสรได้ขยายตัวมีภารกิจมากขึ้นจึงได้เปลี่ยนการดำเนินการสวัสดิการ ทอ.ในรูปสโมสรเป็นกรมสวัสดิการทหารอากาศ


อาคารที่ทำการของสโมสร
ครั้งแรกได้ใช้ตึกอาคาร บก.ทอ.ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้ง ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่บ้านรับรองหลังที่ ๑ (ใกล้สนามกีฬา ทอ.) เป็นที่ทำการ และในปี ๒๖ ได้ย้ายไปอยู่ทีอาคารสร้างขึ้นใหม่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ ทอ.(ข้างบริเวณโรงเรียนนายเรืออากาศปัจจุบัน)
ครั้นต่อมาได้ใช้โรงภาพยนตร์ซึ่งตั้งตรงข้ามสถานีดับเพลิงสน.ผบ.ดม.(ใกล้หอบังคับการบิน กองบิน ๖ เดิม) ทำการประชุมสมาชิกชั้นสัญญาบัตร และสมาชิกชั้นประทวน ต่อมาโรงภาพยนตร์ ได้ชำรุดทรุดโทรม มากจึงได้รื้อถอนไป การประชุมจึงได้จัดที่หลังสโมสร ทอ.หลัง บก.ทอ. เดิมบ้าง หอประชุม รร.นอ.บ้าง โรงเก็บ บ.กองบิน ๖ บ้าง และในปัจจุบันโดยภาพรวมการประชุมใหญ่สมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตรจะใช้อาคารรณนภากาศ รร.นอ.บศอ. และการประชุมใหญ่สมาชิก สมส.ทอ. ชั้นประทวน จะใช้อาคารอเนกประสงค์ เป็นสถานที่จัดงาน และสโมสร ทอ. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงอีกหน่วยหนึ่งตามคำสั่ง ทอ.(พิเศษ) ที่ ๘๘/๕๓๒๕ ลง ๒ มี.ค.๙๗ และตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๙๗ ลง ๗ ม.ค. ๙๘ เรียกว่า สโมสรทหารอากาศ มีหน่วยขึ้นตรง ดังนี้ แผนกกีฬา แผนกบันเทิง แผนกการกุศล แผนกเผยแพร่ความรู้ และแผนกรับรอง และบริการ
ต่อมาปี ๒๕๐๖ กิจการสวัสดิการได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก สโมสรทหารอากาศมีภารกิจเพิ่มขึ้นสโมสรฯ ได้โอนงานบางประเภทไปให้กองอื่นดำเนินการเพื่อให้ตรงตามภารกิจ จึงจัดส่วนราชการใหม่ดังนี้ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร สโมสรนายประทวน และแผนกกีฬา
ครั้นต่อมาเมื่อปี ๒๕๒๕ กองทัพอากาศ ได้ออกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๓๕/๒๕ เรื่อง ให้ใช้อัตรากรมสวัสดิการทหารอากาศ (เพื่อพลาง) โดยให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๕๑๐๒ สโมสรทหารอากาศเปลี่ยนเป็น กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหน่วยขึ้นตรงดังนี้ ฝ่ายธุรการ แผนกบันเทิง แผนกเผยแพร่ความรู้ และแผนกกีฬาสโมสรและกิจการพิเศษ
ในปี ๒๕๓๙ ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๑/๓๙ ลง ๑๖ ก.ค.๓๙ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศให้แก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๒๕๐๑ กรมสวัสดิการทหารอากาศ โดยกองการสโมสร เพิ่มจากแผนกบันเทิงเป็นแผนกบริการและบันเทิง