หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กองบริการ-ประวัติกองบริการ 

          
จัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ ตามอัตราการแบ่งส่วนราชการและภารกิจ กำหนด
หน้าที่ ตามคำสั่ง ทอ.(พิเศษ) ที่ ๘๘/๕๓๒๕ ลง ๒ มีนาคม ๒๔๙๗ และคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๙๘
ลง ๗ มกราคม ๒๔๙๘ ขึ้นตรงต่อกรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ การเงิน การพลาธิการและการไปรษณีย์ โดยมีรองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบโดยตำแหน่ง มีหน่วยขึ้นตรง คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเงิน แผนก
พลาธิการ และแผนกไปรษณีย์

            เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ กระทรวงกลาโหม ได้มีคำสั่ง กห ที่ ๙/๐๖ ให้เหล่าทัพกำหนดอัตรา
ขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับภารกิจ ในส่วนของกรมสวัสดิการทหารอากาศ ได้แก้ไข กองบริการ โดย
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มอัตราหน่วยขึ้นตรงกองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ภารกิจ
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ และการกำลังพล การส่งกำลังบำรุง การพลาธิการ
การช่างโยธา การขนส่ง การเงิน และการไปรษณีย์ โดยมีรองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบโดยตำแหน่ง มีหน่วยขึ้นตรง คือ แผนกสารบรรณ แผนกกำลังพล
แผนกส่งกำลังบำรุง แผนกการเงิน และแผนกไปรษณีย์ สำหรับแผนกส่งกำลังบำรุง มีหน่วยขึ้นตรง
คือ ฝ่ายพลาธิการ ฝ่ายช่างโยธา และฝ่ายขนส่ง

            ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๓ กองทัพอากาศ ได้แยกอัตรา หัวหน้ากองบริการ มียศเป็น
นาวาอากาศเอก ได้บรรจุ นาวาอากาศเอก อรุณ  อาวุธกรรมปรีชา เป็นหัวหน้ากองบริการ
เป็นคนแรก

            ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ กองทัพอากาศ ได้มีคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๓๕/๒๕ ให้กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ ใช้อัตรากรมสวัสดิการทหารอากาศ (เพื่อพลาง) เปลี่ยนชื่อ กองบริการ กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ เป็น กองธุรการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ภารกิจ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ธุรการ การช่างโยธา การเงิน การพลาธิการ การขนส่ง การจัดหา การพัสดุและการไปรษณีย์
โดยมีหัวหน้ากองธุรการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

            การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ได้มีการจัดส่วนราชการใหม่ โดยให้ทุกแผนกและทุกฝ่ายขึ้นตรง
ต่อกองธุรการโดยตรง และยกระดับจากฝ่ายเป็นแผนก ๑ หน่วย คือ ฝ่ายช่างโยธา เป็น แผนก
ช่างโยธา และลดระดับจากแผนกเป็นฝ่าย ๑ หน่วย คือ แผนกไปรษณีย์สนามเป็นฝ่ายไปรษณีย์

            ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ กองทัพอากาศ ได้แก้ไขอัตรา กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๐๖ ตามคำสั่ง
กองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๒๒๔/๓๐ ลง ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ แก้อัตรากรมสวัสดิการทหารอากาศ
โดยให้กองธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการธุรการ การพลาธิการ การช่างโยธา การเงิน การขนส่ง
การไปรษณีย์สนาม การจัดหา และการพัสดุ มีหัวหน้ากองธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

            การแก้ไขอัตราครั้งนี้ กองธุรการ ได้ยกระดับฝ่ายขนส่ง เป็นแผนกขนส่ง ให้ฝ่าย
ไปรษณีย์สนามขึ้นตรงต่อแผนกธุรการ ฝ่ายจัดหา และฝ่ายคลังพัสดุขึ้นตรงต่อแผนกพลาธิการ

            ต่อในปี พ.ศ.๒๕๓๙ กองทัพอากาศ ได้มีการจัดอัตราเฉพาะกิจ ทอ.ใหม่ กองธุรการ
เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อ กองบริการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล และ
การส่งกำลังบำรุง มีหัวหน้ากองบริการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีการเปลี่ยนหน่วยขึ้นตรง
คือ แยกแผนกการเงินไปขึ้นตรงต่อกรมสวัสดิการทหารอากาศ ได้เพิ่มแผนกกำลังพล และ
แผนกส่งกำลังบำรุง ขึ้นตรงกับกองบริการ ลดแผนกพลาธิการเป็นฝ่ายพลาธิการ ไปขึ้นตรงกับ
แผนกส่งกำลังบำรุง ยุบเลิกฝ่ายไปรษณีย์สนาม

            และใน เม.ย.๕๒ นี้ กองทัพอากาศจะประกาศใช้อัตราเฉพาะกิจใหม่ ในส่วนของ
กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ จะมีการเปลี่ยนแปลง คือ แผนกกำลังพล แผนก
ส่งกำลังบำรุง และแผนกธุรการ แยกไปขึ้นตรงต่อ กองบังคับการ คงมี แผนกขนส่ง แผนกช่างโยธา
ฝ่ายพลาธิการ ฝ่ายจัดหา และฝ่ายพัสดุ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กองบริการ