หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ แผนกวิทยาการ-ผู้บังคับบัญชา 


รายชื่อหัวหน้าแผนกวิทยาการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ (อดีต - ปัจจุบัน)


ลำดับ

ยศ ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

๑.

นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ เกษมทิตย์  (พลอากาศตรี)

๒.

นาวาอากาศเอก จำลอง  ม่วงน้อยเจริญ (พลอากาศเอก)

๓.

นาวาอากาศโท ประเทือง  นำจิตรไทย  

๔.

นาวาอากาศโท อำนาจ  จันทร์เรือง  

๕.

นาวาอากาศโท อำนวย  ตะเภาทอง (นาวาอากาศเอก)

๖.

นาวาอากาศโท หญิง รัชฎา  พัวรักษา (นาวาอากาศเอก)

๗.

นาวาอากาศโท สมชาย  ทองศักดิ์ (นาวาอากาศเอก ณัฐวัชร์ ฯ)

๘.

นาวาอากาศโท มงคล  เนื่องขันขวา  

๙.

นาวาอากาศโท สุขปรีดา  โทณะวณิก  

๑๐.

นาวาอากาศโท สละ  มนต์ดี

 

๑๑.

นาวาอากาศโท บุญสร้าง  พรงาม

   ๑๒.   นาวาอากาศโทหญิง ศรีพนา ศรีเชื้อ