หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา 
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

 

คนที่ 1 น.อ.สวัสดิ์ ทิฆัมพร
1 มกราคม 2499 – 1 มิถุนายน 2499
คนที่ 2 พล.อ.ต.น้อย ศุกระจันทร์
2 มิถุนายน 2499 – 31 ธันวาคม 2503
คนที่ 3 พล.อ.ต.เกียรติ มังคละพฤกษ์
1 มกราคม 2504 – 26 สิงหาคม 2505
     คนที่ 4 พล.อ.ต.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
27 สิงหาคม 2505 – 30 กันยายน 2510
คนที่ 5 พล.อ.ต.วัชระ จุทัยรัศม์
1 ตุลาคม 2510 – 19 มีนาคม 2514
คนที่ 6 พล.อ.ต.ขรรค์ชัย จันทร์เรือง
20 มีนาคม 2514 – 30 กันยายน 2516
     คนที่ 7 พล.อ.ต.ประสาน ลีลาลัย
1 ตุลาคม 2516 – 30 กันยายน 2518
คนที่ 8 พล.อ.ต.บัณทิต โชติชนาภิบาล
1 ตุลาคม 2518 – 30 กันยายน 2519
คนที่ 9 พล.อ.ต.สรรเสริญ วานิชย์
1 ตุลาคม 2519 – 30 กันยายน 2520
     คนที่ 10 พล.อ.ต.พร้อม ไกรสวรรณ
1 ตุลาคม 2520 – 30 กันยายน 2522
คนที่ 11 พล.อ.ต.วิชิต วรหิรัญ
1 ตุลาคม 2522 – 30 กันยายน 2525
คนที่ 12 พล.อ.ต.สมนึก ศิกษมัต
1 ตุลาคม 2525 – 30 กันยายน 2528
     คนที่ 13 พล.อ.ต.สุเทพ เทพรักษ์
1 ตุลาคม 2528 – 30 กันยายน 2530
คนที่ 14 พล.อ.ต.สมศักดิ์ เวสุวรรณ์
1 ตุลาคม 2530 – 30 พฤศจิกายน 2531
คนที่ 15 พล.อ.ต.วิพัฒน์ กระแสร์ตานนท์
1 ธันวาคม 2531 – 31 มีนาคม 2533
     คนที่16 พล.อ.ต.สมศักดิ์ เวสุวรรณ์
1 เมษายน 2533 – 30 กันยายน 2534
คนที่17 พล.อ.ต.เสน่ห์ งามละเมียด
1 ตุลาคม 2534 – 30 กันยายน 2535
คนที่ 18 พล.อ.ต.บรรทม เรืองจันทร์
1 ตุลาคม 2535 – 30 กันยายน 2537
     คนที่ 19 พล.อ.ต.รังสรรค์ ฑีขะระ
1 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2538
คนที่ 20 พล.อ.ต.เสรี เจียรพงษ์
1 ตุลาคม 2538 – 30 กันยายน 2541
คนที่ 21 พล.อ.ต.ชุมพล ทองคำ
1 ตุลาคม 2541 – 30 กันยายน 2544
     คนที่ 22 พล.อ.ต.เกรียงเดช เจียจันทร์พงษ์
1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2545
คนที่ 23 พล.อ.ต.อนาวิล ภิรมย์รัตน์
1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2548
คนที่ 24 พล.อ.ต.คำรบ ลียะวณิช
1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2550
     คนที่ 25 พล.อ.ต.สันทัสก์ ฉิมพาลี
1 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550
คนที่ 26 พล.อ.ต.พิภพ บัววิวัฒน์
1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
คนที่ 27 พล.อ.ต.วุฒิชัย คชาชีวะ
1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
     

 
 
คนที่ 28 พล.อ.ต.ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง
1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2555
คนที่ 29 พล.อ.ต.เบญจรงค์ แจ่มถาวร
1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557
คนที่ 30 พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ
1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2560