หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กองการสงเคราะห์-ระเบียบคำสั่ง 

ระเบียบกรมสวัสดิการทหารอากาศ ว่าด้วย เงินสวัสดิการสงเคราะห์ของสมาชิกกองทัพอากาศ  ๒๕๕๓


ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์พ.ศ.๒๕๕๒ 

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๒                    

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้     

                ข้อ   ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒”                       ข้อ   ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป                    
  ข้อ   ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๗.๘ แห่งระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฌาปนกิจ -สงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน   ๗.๘    “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญ ประกอบด้วย คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสามัญ อีกทั้งบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดรวมถึง พี่และน้องร่วมบิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ ตลอดจนพี่และน้องร่วมบิดา มารดาของคู่สมรส สมาชิกสามัญ                    
              ข้อ    ๔   ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้  
แทน  ข้อ   ๑๓  สมาชิกมี ๒ ประเภท ดังนี้                                              
 ๑๓.๑   สมาชิกสามัญ โดยผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มียศทหารอากาศ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ                                              
๑๓.๒   สมาชิกสมทบ โดยผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคล  ในครอบครัว บุคคลผู้อยู่ในอุปการะ ของสมาชิกสามัญ และผู้อุปการะของสมาชิกสามัญ   ข้อ    ๕   ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนข้อ ๑๔ ข้อจำกัด 
ข้อ   ๑๔  ข้อจำกัดในการสมัครเป็นสมาชิก                                              
 ๑๔.๑   สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิสมัครโดยลำพังตนเอง ต้องให้สมาชิกสามัญเป็นผู้นำสมัคร              ๑๔.๒   บุคคลที่มีผู้นำสมัครหลายคนมีสิทธิเป็นสมาชิกได้เพียงสิทธิเดียว หากมีการสมัครซ้ำ อาจโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ให้ถือว่าการสมัครครั้งที่ ๒ เป็นโมฆะ                                              
 ๑๔.๓   ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก ตามข้อ ๑๘.๔ มีสิทธิสมัครใหม่    ได้อีกเพียง ๑ ครั้ง โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้สมัครใหม่ทุกประการ                                              
๑๔.๔   บุคคลผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกสามัญ และผู้อุปการะของสมาชิกสามัญ ต้องให้สมาชิกสามัญซึ่งเป็นผู้นำสมัครรับรอง และแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดว่า     เป็นบุคคลผู้อยู่ในอุปการะ และผู้อุปการะของสมาชิกสามัญจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาของ      การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ                                   ๑๔.๕   ผู้สมัครเป็นสมาชิกได้จะต้องมีอายุตามเกณฑ์ดังนี้                                                          
๑๔.๕.๑  สมาชิกสามัญและคู่สมรส  อายุไม่เกิน  ๔๕ ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร ๑๔.๕.๒  บิดา มารดาของสมาชิกสามัญและคู่สมรส อายุไม่เกิน ๕๕ ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร                                                          
๑๔.๕.๓  บุตรของสมาชิกสามัญ อายุตั้งแต่ ๒๐ ปี แต่ไม่เกิน ๔๐ ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร                                                          
๑๔.๕.๔  พี่และน้องร่วมบิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ และ     คู่สมรสอายุไม่เกิน ๔๕ ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร                                                          
๑๔.๕.๕  ผู้อยู่ในอุปการะ และผู้อุปการะของสมาชิกสามัญ     อายุไม่เกิน ๔๕ ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร                                                          
 ๑๔.๕.๖  ผู้ที่โอนมาจากหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นข้าราชการ   ลูกจ้าง ผู้มียศทหารอากาศ และคู่สมรส ถ้ามีอายุเกิน ๔๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๕๕ ปี ให้มีสิทธิสมัครได้ภายใน   ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้โอน โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร                                                          
๑๔.๕.๗  ผู้ที่เป็นคู่สมรส ภายหลังกำหนดเวลาที่ให้สมัครตามข้อ ๑๔.๕.๑ ให้สมัครได้ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรส แต่ต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี โดยนับปี พ.ศ.เกิดเป็นเกณฑ์ในวันยื่นสมัคร                     ๑๔.๕.๘  เกณฑ์อายุในการสมัครเป็นสมาชิกอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยมติของคณะกรรมการ และเสนอต่อนายทะเบียนทราบข้อ ๖...- ๓ -                    

 ข้อ    ๖   ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๖.๑ แห่งระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน                                
๑๖.๑    การตรวจสอบหลักฐานก่อนรับเข้าเป็นสมาชิก                                            
๑๖.๑.๑        ถ้าผู้สมัครเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มียศทหารอากาศ นักเรียนทหาร หรือทหารกองประจำการ ให้ตรวจสอบบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร                                                    
๑๖.๑.๒        ถ้าผู้สมัครเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญ ให้ตรวจสอบบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร และหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นบุคคล ในครอบครัวของสมาชิกสามัญ        ๑๖.๑.๓     ถ้าผู้สมัครเป็นบุคคลผู้อยู่ในอุปการะ หรือผู้อุปการะของสมาชิกสามัญ ให้ตรวจสอบบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร และหลักฐานใบรับรอง    ที่สมาชิกสามัญซึ่งเป็นผู้นำสมัครได้รับรองว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะ และผู้อุปการะของสมาชิกสามัญจริง                                            
๑๖.๑.๔        ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานข้างต้นบางอย่างให้ตรวจสอบ หรือในกรณีที่เป็นที่น่าสงสัย ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เห็นสมควรให้ตรวจสอบหลักฐานไปยังหน่วย      ต้นสังกัด สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น หรือแพทย์ผู้ให้การรับรอง

                                                                                 ประกาศ   ณ   วันที่                    มกราคม   พ.ศ.๒๕๕๒                                                        

                                                                                           พลอากาศเอก                                                                           

                                                                                                                          (อิทธพร  ศุภวงศ์)                                                                       

                                                                                                                   ผู้บัญชาการทหารอากาศ   


ระเบียบกรมสวัสดิการทหารอากาศ ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการพิเศษสงเคราะห์ข้าราชการ ปี ๒๕๔๕