หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กองการร้านค้า-ประวัติร้านสวัสดิการ ทอ.ดม. 


               หลังจากกองทัพอากาศได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๘๐ จากกรมอากาศยานสถาปนาขึ้นเป็นกองทัพอากาศนั้น ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการหรือฝ่ายเสนาธิการได้พิจารณาเห็นว่าสวัสดิการ เป็นกิจการแขนงหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกองทัพอากาศทั้งยามปกติและยามสงคราม ทหารจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ ให้ทหารปฏิบัติภารกิจหน้าที่ที่ได้รับให้สำเร็จสมความมุ่งหมายและการสวัสดิการนี้มิได้กระทำต่อเฉพาะตัวทหารเท่านั้น ยังครอบคลุมถึงครอบครัวตลอดจนเมื่อทหารออกจากประจำการแล้ว เพื่อให้มีฐานะมั่นคงเป็นปึกแผ่น ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า สมรรถภาพของทหาร (ขวัญทหาร) จำเป็นต้องอาศัยสวัสดิการช่วยเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่ง

              กิจการด้านสวัสดิการของกองทัพอากาศเริ่มด้วยความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คือปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องเอาใจใส่ดูแลกำลังพลภายในหน่วยของตนให้ทั่วถึง จะเห็นว่าทางราชการได้กำหนดชั้นเงินเดือนให้เพียงพอกับค่าครองชีพในแต่ละยุคแต่ละสมัย ได้กำหนดอัตราการจ่ายเสื้อผ้าอาภรณ์ภัณฑ์ตามความเหมาะสม ได้จัดบ้านพักอาศัยให้ตามแต่งบประมาณจะเอื้ออำนวยให้ ได้กำหนดอัตรเบิกจ่ายยารักษาโรคให้ตามสมควรในยามเจ็บไข้ได้ป่วย

               นอกเหนือจากความต้องการพื้นฐานของกำลังพลและครอบครัวแล้ว กองทัพอากาศยังสนับสนุนส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของหน่วย ซึ่งได้แก่สโมสรนั่นเอง กองทัพอากาศได้จัดตั้งให้มีสโมสรที่เป็นส่วนกลาง ณ ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพอากาศ ฐานทัพอากาศดอนเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓ ดำเนินกิจการซึ่งประกอบไปด้วยกีฬา การบันเทิง ร้านค้า สำหรับหน่วยต่างจังหวัดคงดำเนินการเช่นเดียวกับสโมสรทหารอากาศส่วนกลาง

ร้านค้าทหารอากาศ ดอนเมือง ได้เริ่มก่อตั้งขั้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยได้รับโอนสินค้ามาจากสโมสร ทหารอากาศ คิดเป็นมูลค่าสินค้าทั้งสิ้น 102,465.29 บาท ซึ่งเป็นทุนในการดำเนินการครั้งแรก ภายใต้การตั้งชื่อหน่วยงานว่า "ร้านค้าสหกรณ์ ทอ."   โดยมี นาวาอากาศตรี ส่งแสง พิณธุวัฒน์ เป็นผู้จัดการ และ ร.ท. เพิ่มศักดิ์ ภัคโชตานนท์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่การเงิน โดยอาศัยอาคารสโมสารชั้นประทวนซึ่งตั้งอยู่ที่กรมการเงินทหารอากาศ (เดิม) เป็นที่ทำการ


ปี พ.ศ. 2500 ได้มีระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วย ร้านค้าทหารอากาศดอนเมืองขึ้นเพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติที่ใช้ควบคุมการทำงาน

ปี พ.ศ. 2506 กิจการร้าค้าสหกรณ์ สก.ทอ. ได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นมีจำนวนเงินทุนหมุนเวียนที่สูง จึงได้มีคำสั่งกองทัพอากาศ ทอ.(เฉพาะ) ที่ 9/06 ให้ใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ. 2506 กำหนดอัตราร้านค้าทหารอากาศ ดอนเมืองขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยขึ้นอยู่กับแผนกพานิชกรรม กองเศรษฐกรรม มีหน่วยขึ้นตรงได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการขาย และฝ่ายการเงิน

ปี พ.ศ. 2507 ได้ย้ายกิจการร้านค้าทหารอากาศ ดอนเมือง จากอาคารสโมสรนายทหารชั้นประทวนเดิม มาทำการค้าที่อาคารสร้างใหม่ในหมู่บ้านทหารอากาศ ท่าดินแดง (ทิศตะวันตกของสโมสรนายทหารชั้นประทวนปัจจุบัน) ซึ่งเป็นตึก ๒ ชั้น จำนวน ๘ ห้อง ซึ่งได้ขยายและต่อเติมให้เหมาะสมตลอดมา

ปี พ.ศ. 2515 ร้านค้าทหารอากาศดอนเมือง ได้รับโนกิจการห้องเย็นจาก กรมพลาธิการทหารอากาศ มาดำเนินการเพื่อบริการอาหารทะเล และอาหารสด


ปี พ.ศ. 2525 กองทัพอากาศได้มีคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ 135/25 ให้ใช้อัตรา กรมสวัสดิการทหารอากาศ (เพื่อพลาง) โดยมีการจัดส่วนราชการใหม่ ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายทะเบียนคุมสินค้า ฝ่ายการเงิน แผนกคลังสินค้า แผนกจัดซื้อ แผนกโภชนาการ(อัตราเพื่อปฏิบัติงาน) และแผนกการขาย 
               พร้อมกันนี้กองทัพอากาศได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารร้านค้าแห่งใหม่ขึ้นทางด้านเหนือของร้านค้า ทอ.เก่า ตามสัญญาจ้างที่ 44/2525 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 16,400,000.- บาท เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยที่ทำการกองการร้านค้า , ซูเปอร์มาร์เก็ตสรรพสินค้า , ห้องอาหาร ซึ่งอาคารหลังใหม่นี้ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหมดทั้งหลัง นับว่าเป็นอาคารทันสมัยไม่น้อยหน้า ห้างสรรพสินค้าของเอกชนภายนอก โดยได้รับอนุมัติใช้ชื่ออาคาร “ ธูปะเตมีย์ ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ พล.อ.อ ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และกองการร้านค้าได้ย้ายสำนักงานขึ้นปฏิบัติราชการที่ อาคารธูปะเตมีย์ เมื่อ 20 มีนาคม 2527


                ปี พ.ศ. 2533 กองทัพอากาศได้มีคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ 73/33 เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพ พ.ศ. 2506 (ครั้งที่ 543) เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2533 โดยกองการร้านค้า มีหน่วยขึ้นตรงดังนี้ ฝ่ายธุการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทะเบียนคุมสินค้า แผนกคลังสินค้า แผนกจัดซื้อ แผนกบริการอาหาร และแผนกบริการสินค้า

                ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนระบบการจำหน่ายสินค้าเป็นระบบบาร์โค้ด ณ วันที่ 1 ก.ย. 42 ตามมติคณะอนุกรรมการ ร้านค้าทหารอากาศ ดอนเมือง โดยมี พล.อ.ท. วีระวิทย์ คงศักดิ์ เป็นประธานฯ และ พล.อ.ต. ชุมพล ทองคำ เป็น จก.สก.ทอ. ใช้โปรแกรม Express 4.5 เป็นโปรแกรมบริหารงานร้านค้าปลีกและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HP NetServer LC3 (ปัจจุบันเป็นเครื่องแม่ข่ายสำรอง) เป็นเครื่องแม่ข่ายหลัก มีเครื่องลูกข่าย จำนวน 10 เครื่อง และมี การจัดระบบเครือข่ายผ่านระบบปฏิบัติการ Netware 5 Licensed บนความเร็วการกระจายสัญญาณ 10 Mbps