หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กองการร้านค้า-การจัดหน่วยและภารกิจ 

กองการร้านค้า กรมสวัสดิการทหารอากาศ
               มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและบริการสรรพสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพให้กับกำลังพลข้าราชการทอ. และครอบครัว ตลอดจนจัดทำทะเบียนคุมสินค้าและงบดุลประจำปี เพื่อการตรวจสอบผลการทำงานโดยมีการมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานย่อยดังนี้


ระดับแผนก 
แผนกจัดหา
               มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับข้าราชการทอ. และครอบครัว รับผิดชอบโดยตรงในการพิจารณาจำนวนการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมกับการจำหน่ายในแต่ละเดือน


แผนกคลังสินค้า
               มีหน้าที่ในการเก็บรักษา เบิกจ่ายสินค้า และควบคุมสินค้าคงคลังตลอดจนแจ้งความต้องการสั่งซื้อสินค้าที่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำในการจัดเก็บในคลังให้กับแผนกจัดหา เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้ามาเก็บสำรองไว้ตามสถิติการจำหน่ายประจำเดือน


แผนกบริการสินค้า 
               มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมการจำหน่ายสินค้าให้กับข้าราชการทอ. และครอบครัว โดยมีสำนักงานใหญ่ (ซูเปอร์มาร์เก็ต) ที่ร้านค้าทหารอากาศดอนเมือง 1 (ท่าดินแดง) ร้านค้าทหารอากาศดอนเมือง 2 (ทุ่งสีกัน) และร้านค้าทหารอากาศดอนเมือง สาขา บก.ทอ. รวมทั้งรายงานและตรวจนับยอดสินค้าคงเหลือประจำเดือนให้กับคณะกรรมการตรวจนับสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ


แผนกบริการอาหาร 
               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบอาหาร การจำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มให้แก่ข้าราชการทอ. และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ และจัดเตรียมอาหารรับรองนายทหารชั้นยศนายพลอากาศในการจัดเลี้ยงสำหรับวาระการประชุมตามความเหมาะสม


ระดับฝ่าย 
ฝ่ายธุรการ 
               มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการธุรการ จัดทำบันทึกประชุม ตรวจสอบเอกสารเข้าออกของกองการร้านค้า การพัสดุและดูแลสถานที่และเครื่องมือดำเนินการสำหรับส่วนบังคับบัญชา กองการร้านค้าทั้งหมด


ฝ่ายการเงิน
               มีหน้าที่ในการดำเนินการด้านการเงิน การเบิก-จ่ายเงินตามระเบียบร้านค้าทหารอากาศดอนเมือง จัดทำบัญชีงบกำไรขาดทุนประจำเดือนของกิจการร้านค้าทหารอากาศ ดอนเมือง และงบดุลประจำปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ฝ่ายทะเบียนคุมสินค้า 
               มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของระบบข้อมูล รายงานสรุปผลการตรวจนับสินค้าประจำเดือน และควบคุมเปรียบเทียบราคาสินค้ากับท้องตลาดให้เป็นราคาสินค้าสวัสดิการเพื่อประโยชน์สำหรับข้าราชการทอ. และครอบครัว


หน่วยงานอื่นๆ

สถานบริการน้ำดื่ม 
               มีหน้าที่ดำเนินการผลิตน้ำดื่มและจัดจำหน่ายน้ำดื่มให้กับข้าราชการทอ. และครอบครัวในบริเวณที่พักอาศัยในราคาสวัสดิการ รวมทั้งจำหน่ายเครื่องดื่มต่างๆ และน้ำดื่มให้กับหน่วยงานราชการที่ขอรับการสนับสนุนในการจัดงานพิธีของกองทัพอากาศตามที่ได้รับมอบหมาย