หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กองการร้านค้า-วิสัยทัศน์และพันธกิจ 


วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของร้านสวัสดิการ ทอ.ดม.
 
วิสัยทัศน์  เป็นร้านสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จำหน่ายสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค และการบริการอื่น ๆ ที่กิจการดำเนินการ ในราคาถูกและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและครอบครัว
 
พันธกิจ
    ๑.  ขายสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
    ๒.  จัดหาสินค้าทั้งสิ่งอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาจำหน่าย เพื่อนำมาให้แผนกบริการสินค้าจำหน่าย ตลอดจนการจัดซื้อ จัดจ้าง
    ๓.  เก็บรักษาสินค้า จ่ายสินค้า คุมสินค้า ตลอดจนการแจ้งความต้องการเพื่อจัดหาสินค้า เพื่อให้บริการตามความต้องการของผู้บริโภค
    ๔.  ตรวจสอบและทำทะเบียนคุมสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
    ๕.  วิเคราะห์และคาดหมายสถานะการค้า
    ๖.  ประกอบอาหาร เพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
    ๗.  ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม การจำหน่ายเครื่องดื่ม เพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
    ๘.  ดูแล ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และการเก็บรักษาพัสดุในการประกอบอาหารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี
    ๙.  การตรวจสอบสินค้า ตลอดจนวิเคราะห์และคาดหมายสถานะการค้า
   ๑๐.  จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบริการอัดไข เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น อุปกรณ์รถ ยนต์ และบริการอื่นๆ ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
   ๑๑.  จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
   ๑๒.  ดูแลตลาดสวัสดิการ ตลาดโต้รุ่ง เพื่อบริการให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
   ๑๓.  ให้สมาชิกและครอบครัวได้พัฒนาและมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ      
   ๑๔.  เบิก รับ – จ่าย เก็บรักษา จัดทำบัญชี รสก.ทอ.ดม. ตลอดจนจัดทำงบดุลประจำปี
 
วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก เป็นการลดค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
๒.  เพื่อให้สมาชิกได้จัดซื้อสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภคในราคาถูก และมีคุณภาพ รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ที่จำเป็นในการครองชีพ
๓.  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เสริมในการส่งสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับร้านสวัสดิการเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป