หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กองการร้านค้า-ร้านสวัสดิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทอ. (I.T. Shop) 

ร้านสวัสดิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทอ.

          เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ก้าวหน้า และพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีบทบาทสำคัญในทุกส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ดังเช่น นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตลอดจนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ( KNOWLEDGE BASED SOCIETY ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การที่ ทอ.ได้กำหนดวิสัยทัศน์ทางด้าน ICT ให้เป็น กองทัพอากาศดิจิตอล ( DIGITAL AIR FORCE )ภายในปี พ.ศ.2557 และที่สำคัญอย่างยิ่งอันเนื่องด้วยดำริของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ว่า ในบริเวณพื้นที่ดอนเมืองน่าจะมีอาคารหรือสถานที่สักแห่งเพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT SHOP ไว้คอยบริการแก่ข้าราชการ ทอ.และครอบครัว รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในด้าน การซื้อ การเช่า การซ่อมบำรุง การฝึกอบรม การบริการอินเทอร์เน็ตแบบสะอาด ( CLEAN INTERNET ) การบริการสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานของ ทอ.ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ตลอด 24 ชม.กับอุปกรณ์ COMPUTER ที่ได้มาตรฐานและในสวัสดิการหรือราคาประหยัด 
         การให้บริการของ I.T. Shop จะประกอบด้วย INTERNET CAFE ,ห้องเรียน ,ร้านบริการสิ่งพิมพ์ ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านถ่ายเอกสารพิมพ์รายงานและเข้าเล่มรายงาน ร้านเครื่องดื่ม กาแฟสดและขนมต่างๆ เและห้องพักผ่อนลูกค้า เป็นต้น สำหรับการบริหารงานจะมีคณะเจ้าหน้าที่บริหารกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง และยังเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆกิจการของ กองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ อีกด้วย กระผมขอลึกลงไปในรายละเอียดสักเล็กน้อยสำหรับในส่วนพื้นที่การการขาย การเช่า การซ่อมบำรุงและการสื่อสารจะให้ผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานมาเป็นผู้ดำเนินการภายใต้สัญญา และการกำกับดูแลของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกิจการฯ สำหรับการบริการอินเทอร์เน็ตแบบสะอาด ( CLEAN INTERNET ) การบริการสิ่งพิมพ์ การฝึกอบรมจะเป็นหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกิจการฯ ซึ่งจะประกอบด้วยข้าราชการ ทอ.เป็นส่วนใหญ่ เพื่อเป็นสวัสดิการอย่างแท้จริง และในราคาถูก