หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กองอาชีวสงเคราะห์-ประวัติ กชค.สก.ทอ. 

            


       ตามอัตราการแบ่งส่วนราชการ และภารกิจหน้าที่ตามคำสั่ง ทอ. (พิเศษ) ที่ 88/5325 ลง 2 มี.ค.97 และคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ 6/98 ลง 7 ม.ค.98 กองเศรษฐกรรม ในส่วนราชการขึ้นตรงต่อกรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น แผนกพาณิชกรรม แผนกเกษตรกรรม แผนกอุสาหกรรม และแผนกรถยนต์ 
 
       ปี 2507 ทางราชการได้ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดหน้าที่และกำลังพลขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2507 โดยกองเศรษฐกรรม กรมสวัสดิการทหารอากาศมีแผนกพาณิชกรรม และแผนกการเกษตร

       ปี 2525 กองทัพอากาศได้ออกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ 135/25 ลง 21 พ.ค.25 เรื่องให้ใช้อัตรากรมสวัสดิการทหารอากาศ 
(เพื่อพลาง) เปลี่ยนชื่อเป็นกองอาชีวสงเคราะห์ (อัตราผู้อำนวยการกอง น.อ.พิเศษ) มีภารกิจส่งเสริมอาชีพและดำเนินการเรื่องกสิกรรม  การเลี้ยงสัตว์ การอาชีพแก่กำลังพล และครอบครัว มีผู้อำนวยการกองอาชีวสงเคราะห์  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

       ปี 2539 กองทัพอากาศได้ออกคำสั่ง ทอ. ที่ 171/39 ลง 16 ก.ค.39 ให้กองอาชีวสงเคราะห์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
กิจการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การฝึกและส่งเสริมอาชีพให้แก่กำลังพลและครอบครัว มีผู้อำนวยการกองอาชีวสงเคราะห์เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ