หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน

กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

รวมลิงค์

Link การทหาร


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ กองอาชีวสงเคราะห์-การจัดหน่วย/ภารกิจ/ภารกิจพิเศษ 

การจัดหน่วย


ภารกิจ

       กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ กำลังพลและครอบครัว ของกองทัพอากาศ โดยมี ผู้อำนวยการกองอาชีวสงเคราะห์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
     
      กองอาชีวสงเคราะห์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น
      ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการธุรการ ทั้งปวง การเงิน การพัสดุ ตลอดจนดูแลสถานที่ และเครื่องมือ 
เครื่องใช้ของส่วนบังคับบัญชา กองอาชีวสงเคราะห์ โดยมีหัวหน้าฝ่ายธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
      แผนกกสิกรรม  มีหน้าที่ ดำเนินการเพาะปลูก และทดลองค้นคว้าพืชผลต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการกสิกรรมแก่
กำลังพลและครอบครัว โดยมีหัวหน้าแผนกกสิกรรมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
      แผนกเลี้ยงสัตว์  มีหน้าที่ ดำเนินการเลี้ยงสัตว์ เพาะพันธุ์ และทดลองค้นคว้าพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์แก่กำลังพล และครอบครัวของกองทัพอากาศ โดยมีหัวหน้าแผนกเลี้ยงสัตว์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
      แผนกส่งเสริมอาชีพ  มีหน้าที่ จัดหางาน จัดหาวิทยากรอบรมความรู้ในด้านอาชีพให้แก่กำลังพลและครอบครัว 
ตลอดจนดำเนินการหาตลาด และหาวิธีการที่จะทำให้กำลังพล และครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีหัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพ  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
      ศูนย์ฝึกวิชาชีพทหารกองประจำการ  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ ๘๗๐ไร่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา อยู่ในการดูแลของกรมสวัสดิการทหารอากาศ ลักษณะพื้นที่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนโดยมีถนนแยกจากถนนมิตรภาพไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยผ่านกลาง พื้นที่ฝั่งตะวันออก เนื้อที่ประมาณ ๓๘๐ ไร่เศษ  ฝั่งตะวันตก เนื้อที่ประมาณ ๔๘๐ ไร่เศษ ปี ๒๕๒๗ กบ.ทอ.ได้มอบพื้นที่ทั้งหมดให้ สก.ทอ.เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ต่อมาได้มีการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนเกษตร มีการขุดสระน้ำเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง และปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อเป็นแหล่งสาธิตด้านการเกษตรกรรมให้แก่กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งบุคคลทั่วไป

การให้บริการเพิ่มเติมนอกเหนือภารกิจ
       1. ร้านค้าสวัสดิการ กชค.สก.ทอ.
           ร้านค้าสวัสดิการ กชค.สก.ทอ.จำหน่ายสินค้าประเภท กระถาง อ่างบัวชุดน้ำพุ-น้ำล้น จานรองกระถาง ดินสำหรับเพาะปลูก ปุ๋ย และ
เคมีภัณฑ์สินค้าจากด่านเกวียน อุปกรณ์แต่งสวนต่าง ๆ จำหน่ายปลาสวยงาม และอุปกรณ์การเลี้ยงปลา นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้
ดอก-ไม้ประดับนานาชนิด จำนวน 47 ร้านเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 0600 - 1800
        2. คลินิกดูแลสัตว์เลี้ยง
        3. บริการนวดแผนไทย   
            กชค.สก.ทอ. เปิดบริการนวดฝ่าเท้า และนวดตัว ที่เรือนชัยพฤกษ์ บริเวณตรงข้ามกับสวนสุขภาพ ทอ.ท่าดินแดง เปิดให้บริการ
ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 0800 – 1800
        4. บริการเสริมสวยสตรี
       กชค.สก.ทอ. เปิดบริการเสริมสวยสตรี ตัดผม ดัดผม สระ ซอย แต่งหน้า ที่เรือนชัยพฤกษ์ บริเวณตรงข้ามกับสวนสุขภาพ ทอ. ท่าดินแดง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 0800 – 1800
        5. ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กรมสวัสดิการทหารอากาศ
     ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรมสวัสดิการทหารอากาศ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายบริหารประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สก.ทอ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็น การส่งเสริมให้กำลังพลของ ทอ.และครอบครัว ตลอดจนประชาชนรอบฐานทัพอากาศ ได้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะนำไปปรับใช้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน สก.ทอ.จึงได้ทำโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมสวัสดิการทหารอากาศ”
ลักษณะของโครงการ
         จัดตั้งเป็นศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ และจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฏีใหม่
สถานที่ตั้ง
         สถานที่ตั้งศูนย์บริเวณเรือนชัยพฤกษ์ แผนกกสิกรรม กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ


ภารกิจพิเศษ

- กิจการนวดเพื่อสุขภาพเรือนชัยพฤกษ์ สก.ทอ. [คลิกดูรายละเอียด]
- ร้านค้าสวัสดิการ กชค.สก.ทอ.[คลิกดูรายละเอียด]
- คลินิกดูแลสัตว์เลี้ยง กชค.สก.ทอ. [คลิกดูรายละเอียด]