ตรากรมสวสดการ ไมมพนหลง


เอกสารเผยแพร่

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ลำดับ

รายละเอียด

วันประกาศ หมายเหตุ
 ๑ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณรอบสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) ๙ ก.ย.๖๔   

การเปิดเผยราคากลางประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่รอบบริเวณสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)

๙ ก.ย.๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ

โดยวิธีสอบราคา

๑๙ ส.ค.๖๔
สอบราคาซื้อระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ ๓ ส.ค.๖๔

การเปิดเผยราคากลางประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3116 อาคารอเนกประสงค์ (เบญจมาศ)

๑๓ ม.ค.๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๖ อาคารอเนกประสงค์ (เบญจมาศ)

ท่าดินแดง โดยวิธีคัดเลือก

-  คำสั่งกรมสวัสดิการทหารอากาศ ที่ ๕๖

-  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

๒๓ ก.พ.๖๔

 

 

 

 ปี ๒๕๖๓

ลำดับ

รายละเอียด

วันประกาศ หมายเหตุ

- แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒๙ ก.ย.๖๓  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

การแบ่งงวดงานและกาหนดวันแล้วเสร็จงานปรับปรุงอาคาร หมายเลข ๓๑๑๖ อาคารอเนกประสงค์ (เบญจมาศ) ท่าดินแดง

 

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

 

ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๖ อาคารอเนกประสงค์
  (เบญจมาศ) ท่าดินแดง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างการเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง
  งานก่อสร้าง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 - ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กที่จอดรถยนต์
สโมสรทหารอากาศ
 
ท่าดินแดงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 

- การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

     

 

 

 

 

 

๑๓ ส.ค.๖๓  

  

 

 

 

 

๑๗ พ.ย.๖๓