ตรากรมสวสดการ ไมมพนหลง


เอกสารเผยแพร่

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

 ปี ๒๕๖๕

ลำดับ

รายละเอียด

วันประกาศ หมายเหตุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๒๐

(อาคารที่พัก จนท.บ้านรับรอง ทอ.๑ กานตรัตน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๐๒ พ.ค.๖๕  

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๙๑๖

(อาคารที่พัก จนท. ๒ ชั้น ๖ ห้อง ที่กองรักษาการณ์สถานีรายงานเขาเขียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๒ เม.ย.๖๕  

 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๒๐ (อาคารที่พัก จนท.บ้านรับรอง ทอ.๑ กานตรัตน์)

๓๐ มี.ค.๖๕  

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๒๐

(อาคารที่พัก จนท.บ้านรับรอง ทอ.๑ กานตรัตน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓๐ มี.ค.๖๕  

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๙๑๔ 

(บ้านพัก จนท.แฝด ๒ ชั้น สร.เขาเขียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๘ มี.ค.๖๕  

 

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๙๑๔ (บ้านพักเจ้าหน้าที่ แฝด ๒ ชั้น

กองรักษาการณ์สถานีรายงานเขาเขียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๑ มี.ค.๖๕  

 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๙๑๔ (บ้านพัก จนท.แฝด ๒ ชั้น สร.เขาเขียว)

๑๑ มี.ค.๖๕

 

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๙๑๖ (บ้านพัก จนท.แฝด ๒ ชั้น ห้องกองรักษาการณ์สถานีรายงานเขาเขียว)

๑๑ มี.ค.๖๕

 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๙๑๖ (บ้านพัก จนท.แฝด ๒ ชั้น สร.เขาเขียว)

๑๑ มี.ค.๖๕

 

 

 

ปี ๒๕๖๔

ลำดับ

รายละเอียด

วันประกาศ หมายเหตุ
 ๑

 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณรอบสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)

๙ ก.ย.๖๔   

 

การเปิดเผยราคากลางประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่รอบบริเวณสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)

๙ ก.ย.๖๔

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ

โดยวิธีสอบราคา

๑๙ ส.ค.๖๔

 

สอบราคาซื้อระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ

๓ ส.ค.๖๔

 

การเปิดเผยราคากลางประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3116 อาคารอเนกประสงค์ (เบญจมาศ)

๑๓ ม.ค.๖๔

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๖ อาคารอเนกประสงค์ (เบญจมาศ)

ท่าดินแดง โดยวิธีคัดเลือก

-  คำสั่งกรมสวัสดิการทหารอากาศ ที่ ๕๖

-  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

๒๓ ก.พ.๖๔

 

 

 

 ปี ๒๕๖๓

ลำดับ

รายละเอียด

วันประกาศ หมายเหตุ

 

- แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒๙ ก.ย.๖๓

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

การแบ่งงวดงานและกาหนดวันแล้วเสร็จงานปรับปรุงอาคาร หมายเลข ๓๑๑๖ อาคารอเนกประสงค์ (เบญจมาศ) ท่าดินแดง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๖ อาคารอเนกประสงค์
  (เบญจมาศ) ท่าดินแดง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างการเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง
  งานก่อสร้าง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 - ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กที่จอดรถยนต์
สโมสรทหารอากาศ
 ท่าดินแดงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

- การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

     

๑๓ ส.ค.๖๓  

  

   

  

๑๗ พ.ย.๖๓