ตรากรมสวสดการ ไมมพนหลง


เอกสารเผยแพร่

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 ปี ๒๕๖๕

 

ลำดับ

รายละเอียด

วันประกาศ หมายเหตุ

 

 ประจำเดือนพฤษภาคม

๒๓ พ.ค.๖๕

ประจำเดือนเมษายน

๒๓ พ.ค.๖๕   

 ประจำเดือนมีนาคม

๒๓ พ.ค.๖๕   

 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

๒๓ พ.ค.๖๕   

 

 ประจำเดือนมกราคม

๒๓ พ.ค.๖๕   

 

 

ปี ๒๕๖๔

 

ลำดับ

รายละเอียด

วันประกาศ หมายเหตุ

 ประจำเดือนธันวาคม

๒๓ พ.ค.๖๕

 ประจำเดือนพฤศจิกายน

๒๓ พ.ค.๖๕   

 ประจำเดือนตุลาคม

๒๓ พ.ค.๖๕