ตรากรมสวสดการ ไมมพนหลง


เอกสารเผยแพร่

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 ปี ๒๕๖๕

 

ลำดับ

รายละเอียด

หมายเหตุ
ประจำเดือนตุลาคม  
ประจำเดือนกันยายน  
ประจำเดือนสิงหาคม  
ประจำเดือนกรกฏาคม  
ประจำเดือนมิถุนายน  

 

 ประจำเดือนพฤษภาคม

ประจำเดือนเมษายน

 

 ประจำเดือนมีนาคม

 

 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 
๑๐

 

 ประจำเดือนมกราคม

 

 

 

ปี ๒๕๖๔

 

ลำดับ

รายละเอียด

วันประกาศ หมายเหตุ

 ประจำเดือนธันวาคม

๒๓ พ.ค.๖๕

 ประจำเดือนพฤศจิกายน

๒๓ พ.ค.๖๕   

 ประจำเดือนตุลาคม

๒๓ พ.ค.๖๕