ตรากรมสวสดการ ไมมพนหลง


เอกสารเผยแพร่

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

 ปี ๒๕๖๖

 

ลำดับ

รายละเอียด

หมายเหตุ

 

ประจำเดือนสิงหาคม

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม

 

 

 

ประจำเดือนมิถุนายน  

 

 

ประจำเดือนพฤษภาคม   

 

ประจำเดือนเมษายน

 

 

 

 ประจำเดือนมีนาคม

 

 

 

 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

 

 

 ประจำเดือนมกราคม

 

 

ปี ๒๕๖๕

 

ลำดับ

รายละเอียด

หมายเหตุ

 

ประจำเดือนธันวาคม

 

 

 

ประจำเดือนพฤศจิกายน

 

 

 

ประจำเดือนตุลาคม

 

 

     

 ประจำเดือนกันยายน

 

 

 

ประจำเดือนสิงหาคม

 

 

 

ประจำเดือนกรกฏาคม

 

 

 

ประจำเดือนมิถุนายน

 

 

 

 ประจำเดือนพฤษภาคม

 

ประจำเดือนเมษายน

 

 
๑๐

 ประจำเดือนมีนาคม

 

 
๑๑

 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

 
๑๒

 

 ประจำเดือนมกราคม

 

 

 

 

ปี ๒๕๖๔

 

ลำดับ

รายละเอียด

วันประกาศ หมายเหตุ

 ประจำเดือนธันวาคม

 

๒๓ พ.ค.๖๕

 ประจำเดือนพฤศจิกายน

 

๒๓ พ.ค.๖๕   

 ประจำเดือนตุลาคม

 

๒๓ พ.ค.๖๕