ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ

 

๗ ก.ย.๖๔ ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนนายทหารสัญญาบัตรโควต้านายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำพวกทหารสวัสดิการประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขั้นสุดท้าย
๑๕ มิ.ย.๖๔ แจ้งกำหนดการการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๖๕

๒๘  ต.ค.๖๓   

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควต้านายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำพวกทหารสวัสดิการประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

๒๒ ก.ย.๖๓ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

โควต้านายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารสวัสดิการ

ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

๑๑ ก.ย.๖๓ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขั้นสุดท้าย

๓๑ ก.ค.๖๒             

ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)