พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ., รอง จก.สก.ทอ., เสธ สก.ทอ., หน.นขต.สก.ทอ.
ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทอ.
เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล สก.ทอ.ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๖๔
ในวันที่ ๔ - ๕ ก.พ.๖๔ ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพ ทอ.๒ และสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)
โดยมี คณะ จร.ทอ. เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล สก.ทอ.ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๖๔