สโมสรทหารอากาศได้จัดทำคูปองเงินสดแจกจ่ายให้สมาชิกสโมสรทหารอากาศ

คนละ ๑๒๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก สมส.ทอ.และลดภาระค่าใช้จ่าย

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

ขอแจ้งให้สมาชิก สมส.ทอ.ใช้คูปองเงินสด ระหว่าง ๑ มี.ค.๖๔ - ๓๐ เม.ย.๖๔

ที่ร้านสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง (ท่าดินแดง, บก.ทอ.และทุ่งสีกัน)