พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๘๒๙ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)

โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ

เป็นว่าที่ ร.อ.หญิง จำนวน ๑ คน

   ร.ท.หญิง วิไลลักษณ์  กาแก้ว  สังกัด กชค.สก.ทอ.

เป็นว่าที่ ร.ท. และว่าที่ ร.ท.หญิง จำนวน ๒ คน 

                                                                                            1.  ร.ต.ชวนินทร์  พันเลิศชวฤทธิ์  สังกัด กชค.สก.ทอ.

                                                                                            2.  ร.ต.หญิง อุษณี  เสนมา  สังกัด กสค.สก.ทอ.