พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.

ในวันอังคารที่ ๑๐ ส.ค.๖๔ เวลา ๐๘๒๙ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)

โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ

เป็นว่าที่ ร.ท.จำนวน ๑ คน และเป็นว่าที่ ร.ท.หญิง จำนวน ๒ คน

                                                                                            1.  ร.ต.กิตติพงศ์  ช่วยกุล               สังกัด กสค.สก.ทอ.

                                                                                            2.  ร.ต.หญิง วนิดา  เกิดผล            สังกัด กสมส.สก.ทอ.

                                                                                            3.  ร.ต.หญิง อัจจารี  อุทัยวงศ์        สังกัด กรค.สก.ทอ.

เป็นว่าที่ ร.ต.จำนวน ๑ คน 

                                                                                            -  พ.อ.อ.หญิง ฐิติพร  พรมวิเศษ    สังกัด กกฬ.สก.ทอ.