พลอากาศตรี วิวัฒน์ นิลจุลกะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.

ในวันพุธที่ ๕ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๘๑๙ ณ อาคารสวัสดิการ สก.ทอ.

โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ

เป็นว่าที่ นาวาอากาศเอก จำนวน ๒ คน

๑. นาวาอากาศโทคมกฤษ ทับแก้ว

    ๒. นาวาอากาศโทพีรยุทธ พวงบุบผา