เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เม.ย.๖๕ พล.อ.ต.วิวัฒน์ นิลจุลกะ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธี การฟังสารของ ผบ.ทอ. เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๕
ณ หอประชุมกานตรัตน์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด
 LINE ALBUM 4465 22
 
LINE ALBUM 4465 2
 
LINE ALBUM 4465 14
 
LINE ALBUM 4465 8

 LINE ALBUM 4465 16

LINE ALBUM 4465 12

LINE ALBUM 4465 1

LINE ALBUM 4465 0