พลอากาศตรี วิวัฒน์ นิลจุลกะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.

ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ ณ อาคารสวัสดิการ สก.ทอ.

โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ

เป็นว่าที่ ร.อ.หญิง จำนวน ๑ คน

- ร.ท.หญิง ฐิตินันท์ จุลโมกข์

 MG 1516

S 84852837

S 84852844

S 84852833

S 84852835

S 84852840

S 84852848

S 84852851

S 84852852