กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

"สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น ประจำปี 2565"

จากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 32 ปี ณ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่)

ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมตามนโยบายของภาครัฐ

เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาสวัสดิการแรงงานอย่างยั่งยืน

messageImage 1662388191105

198372