พลอากาศตรี วิวัฒน์ นิลจุลกะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.

ในวันพุธที่ ๒๘ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ ณ อาคารสวัสดิการ สก.ทอ.

โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ

เป็นว่าที่ ร.ต. จำนวน ๑ คน

- จ.อ.ศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

เป็นว่าที่ ร.ต.หญิง จำนวน ๑ คน

- จ.อ.หญิง นงนภัส พุ่มพวง

 LINE ALBUM 10

LINE ALBUM 9

LINE ALBUM 5

LINE ALBUM 1

LINE ALBUM 8

LINE ALBUM 6

LINE ALBUM 4

LINE ALBUM 7

LINE ALBUM 3

LINE ALBUM 2

 MG 1719