สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕


พล.อ.ต.วิวัฒน์ นิลจุลกะ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ จำกัด

มีคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมหลักเรื่องการชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

การจัดสรรกำไรสุทธิ การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ และการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ณ หอประชุมกานตรัตน์ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 

LINE ALBUM 101

LINE ALBUM 1

LINE ALBUM 111

LINE ALBUM 16

LINE ALBUM 15

LINE ALBUM 22

LINE ALBUM 58

LINE ALBUM 72