พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๘๒๙ ณ อาคารสวัสดิการ สก.ทอ.

โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ

เป็นว่าที่ นาวาอากาศเอก จำนวน ๑ คน 

นาวาอากาศโทหญิง จันทร์ฉาย  ทวีเฉลิมดิษฐ์ 

เป็นว่าที่ เรืออากาศเอก จำนวน ๔ คน

 ๑. เรืออากาศโท จีระ ชมอินทร์          ๒. เรืออากาศโท สุรกริช ภู่ประกร

              ๓. เรืออากาศโท สกล ประศาสน์ธรรม        ๔. เรืออากาศโท จิรันธนิน แสง-ชูโต

เป็น จ่าอากาศตรี จำนวน ๒ คน

๑. นางสาว หัสยา จุ้ยพันธุ์  ๒. นางสาว อัสราพร แก้วเนตร

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ทดสอบ RSS
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด


ดูเพิ่มเติม

ไม่พบฟีด