พลอากาศตรี วิวัฒน์  นิลจุลกะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.

ในวันพุธที่ ๖ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๘๒๙ ณ อาคารสวัสดิการ สก.ทอ.

โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ

เป็นว่าที่ เรืออากาศตรี จำนวน ๒ คน 

๑.  พันจ่าอากาศเอกหญิง จิดาภา เจรจา 

๒.  พันจ่าอากาศเอกหญิง นฤมล ใบกว้าง

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ทดสอบ RSS
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด


ดูเพิ่มเติม

ไม่พบฟีด