ประวัติความเป็นมา กรมสวัสดิการทหารอากาศ

 

                   หลังจากที่แผนกการบินยกฐานะขึ้นเป็นกองบินทหารบก เมื่อ ๒๗ มี.ค.๒๔๕๗ ซึ่งมีนายพลโท พระยา - เฉลิมอากาศ เป็นเจ้ากรมอากาศยาน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๗ ถึง ๒๔๗๔ ได้ดำริให้จัดตั้งระบบสวัสดิการของข้าราชการและคนงานในกรมอากาศยานให้มีการกินดีอยู่ดี การสวัสดิการจึงมีส่วนร่วมในทุกหน่วยงานของกองทัพ โดยผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศสมัยนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าการสวัสดิการเป็นกิจการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกองทัพ เพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ไม่ว่าในยามสงครามหรือยามปกติก็ตาม ทหารมีความจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ ซึ่งการจัดสวัสดิการทหารนี้มิได้หมายถึงแต่เพียงการส่งเสริมความบันเทิงเพื่อบำรุงขวัญเท่านั้น แต่รวมไปถึงการส่งเสริมการสวัสดิการ ส่งเสริมฐานะการครองชีพและเศรษฐกิจของทหารและครอบครัว เมื่อออกจากราชการไปแล้วก็ยังได้รับความช่วยเหลือตลอดไป เพื่อให้ฐานะมีความมั่นคงและเป็นปึกแผ่น จึงเห็นได้ว่าสมรรถภาพของทหารด้านขวัญกำลังใจ จำเป็นต้องอาศัยการสวัสดิการเป็นอย่างยิ่ง

             การสวัสดิการของกองทัพอากาศในระยะแรกนั้น ได้ดำเนินการในรูปแบบของสโมสร โดยมีการจัดตั้งสโมสรทหารอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ดำเนินกิจการตามข้อบังคับสโมสรทหารอากาศ พ.ศ.๒๔๘๓ อันได้แก่ส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการกองทัพอากาศทางด้านกีฬา การบันเทิง และยังมีภารกิจในการจัดตั้งร้านค้าสโมสรเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาย่อมเยาสำหรับหน่วยงานตามกองบินต่างจังหวัดนั้นก็คงดำเนินการเช่นเดียวกันกับสโมสรส่วนกลาง

                   เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕ ทางราชการเห็นว่าการดำเนินการสวัสดิการในรูปของสโมสร ยังไม่ครอบคลุมกว้างขวางเพียงพอ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง กองทัพอากาศได้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อัตรากำลังพลเพิ่มจำนวนมากขึ้นจากเดิมเป็นอันมาก การดำเนินกิจการสโมสรทหารอากาศเดิมนั้นเป็นเพียงการส่งเสริมในด้านกีฬาและการบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ จึงได้ขยายงานให้เป็นระบบมากขึ้น โดยจัดหน่วยงานรับผิดชอบคือ แผนกสวัสดิการ ขึ้นอยู่กับกองการบำรุง กรมการบำรุง กรมพลาธิการทหารอากาศ เมือปี พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งขณะนั้น จอมพลฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๖ – พ.ศ.๒๕๐๐ นับว่าเป็นรากฐานขั้นแรกของกิจการสวัสดิการของกองทัพอากาศ

              ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ทางราชการได้เห็นความสำคัญของการสวัสดิการ มีกิจการที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้ยกฐานะแผนกสวัสดิการขึ้นเป็นกรมสวัสดิการทหารอากาศ และโอนกิจการแผนกสวัสดิการกองการบำรุง กรมการบำรุง กรมพลาธิการทหารอากาศ กับกองภาพยนตร์ทหารอากาศ มาขึ้นอยู่ในกรมสวัสดิการทหารอากาศ ทั้งในสายงานและการบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ทอ. (พิเศษ) ที่ ๘๘/๕๓๒๕ ลง ๒ มี.ค.๒๔๙๗ อันเป็นวันกำเนิดของกรมสวัสดิการทหารอากาศ และยึดถือเป็นวันสถาปนาของกรมสวัสดิการทหารอากาศ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา