พลอากาศตรี วิวัฒน์  นิลจุลกะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.

ในวันอังคารที่ ๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓๑๙ ณ ห้องบริพัตร ชั้น ๒ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร

โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ

เป็นว่าที่ นาวาอากาศเอก จำนวน ๑ คน

- นาวาอากาศโท ประภาส  เจรจา

เป็นว่าที่ นาวาอากาศโทหญิง จำนวน ๑ คน

- นาวาอากาศตรีหญิง พรรณา  ดีคำปา