พลอากาศตรี วิวัฒน์ นิลจุลกะ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.

ในวันศุกร์ที่ ๖ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๔๓๐ ณ ห้องบริพัตร สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร

โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ

เป็น ว่าที่ นาวาอากาศโทหญิง จำนวน ๑ คน

 - นาวาอากาศตรีหญิง วาสนา วินาโท

เป็น ว่าที่ นาวาอากาศตรี จำนวน ๒ คน

 - เรืออากาศเอกชนะศักดิ์ แสงโป่ง

- เรืออากาศเอกสุภัทร ศรีไสว

เป็น ว่าที่ เรืออากาศโทหญิง จำนวน ๑ คน

-เรืออากาศตรีหญิง ศิริพร โสภากันต์

  MG 0658

 MG 0654

LINE ALBUM 6565 17

 MG 0661

LINE ALBUM 6565 39

LINE ALBUM 6565 31

LINE ALBUM 6565 36

LINE ALBUM 6565 24

LINE ALBUM 6565 16

LINE ALBUM 6565 22

LINE ALBUM 6565 14

LINE ALBUM 6565 15

 MG 0700

LINE ALBUM 6565 12

LINE ALBUM 6565 9