พล.อ.ต.วิวัฒน์ นิลจุลกะ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๕ ในส่วนของ สก.ทอ.
ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่บุตรได้รับทุนการศึกษา
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐น. ณ อาคารสวัสดิการ สก.ทอ.
 
มีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๘ ทุน เป็นเงิน ๕๘๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น
 

- ทุนการศึกษาของ ทอ. จำนวน ๗๒ ทุน จำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ได้รับการสนับสนุนเงินจากบัญชีทุนการศึกษา ทอ.

- ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด จำนวน ๔๘ ทุน เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ได้รับการสนับสนุนเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด

- ทุนการศึกษา สก.ทอ. จำนวน ๕๓ ทุน เป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ได้รับการสนับสนุนจาก ออท. จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

- ทุนโชติชนาภิบาล จำนวน ๕ ทุน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ได้รับการสนับสนุนเงินจาก “กองทุนเพื่อการศึกษาโดย พล.อ.อ.บัณฑิต โชติชนาภิบาล”

 

 MG 1468

 MG 1471

 MG 1472

 MG 1485

 MG 1494

 MG 1499

 MG 1500

 MG 1505

 MG 1488

 MG 1474

jpg